DOMOV

Splošni pogoji

I. SPLOŠNA DOLOČILA

Potovalna agencija Quo Vadis d.o.o. prodaja lastna paketna potovanja, kjer nastopa kot organizator potovanja, ter paketna potovanja drugih organizatorjev potovanj in posamične potovalne storitve drugih ponudnikov, kjer nastopa v vlogi prodajalca.

Z določili Zakona o varovanju potrošnikov (ZVPot) je turistični paket kombinacija vsaj dveh potovalnih storitev različnih vrst, namenjenih istemu potovanju, kadar se vse storitve ponuja, prodaja ali zaračunava po skupni ceni. Skupna cena paketa vključuje tudi strošek priprave in organizacije potovanja, saj organizator potovanja potniku jamči za izvedbo celotnega paketa skladno s pogodbo o potovanju. V vseh ostalih primerih prodaje potovanj govorimo o prodaji posamičnih potovalnih storitev (tudi, kadar gre za več storitev iste vrste), pri katerih potniku za skladnost s pogodbo jamči izvajalec določene storitve.

Kadar potnik na istem prodajnem mestu v roku 24 ur sklene več pogodb o potovanju za potovalne storitve različnih vrst, a za namen istega potovanja, govorimo o povezanem potovalnem aranžmaju, pri katerem sicer gre za skupek različnih potovalnih storitev, ki pa niso turistični paket. V tem primeru potnik plača vsako potovalno storitev posebej, ne plača pa stroška organizacije potovanja, saj le-tega ni organiziral organizator. Za povezan potovalni aranžma velja glede jamstva za skladnost s pogodbo enako kot v primeru prodaje posamičnih potovalnih storitev. Za skladnost s pogodbo potniku za vsako potovalno storitev jamči izvajalec te storitve.

 

Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta QUO VADIS d.o.o. (v nadaljevanju QUO VADIS) oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. Sestavni del pogodbe o potovanju so tudi program potovanja oz. katalog in cenik organizatorja s splošnimi pogoji organizatorja potovanja.

Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira QUO VADIS, razen če je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja določilo navedeno v programu. Ime odgovornega organizatorja je razvidno iz katalogov in programov potovanj ter je navedeno na pogodbi o potovanju. V primeru, ko potniku pred sklenitvijo pogodbe iz objektivnih razlogov ne bi bili dostopni splošni pogoji drugega organizatorja potovanj v celoti, veljajo tudi za ta potovanja ti splošni pogoji.

V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu, se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani http://www.quovadis.si, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve QUO VADIS in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

 

I.I. SPLOŠNA DOLOČILA ZA POTOVANJA IN IZLETE ZA ZAKLJUČENE SKUPINE

Za zaključene skupine oz. skupine po naročilu veljajo posebni splošni pogoji, ki so na voljo kot priloga v poslovalnici agencije QUO VADIS d.o.o. in so posredovani naročniku naročenega zaključenega potovanja ali izleta skupaj s programom.

 

II. PRIJAVA

Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira QUO VADIS, v poslovalnici QUO VADIS-a ali pooblaščeni agenciji. Potnik se lahko prijavi osebno, po telefonu, preko elektronske pošte ali na spletni strani agencije, kjer izpolni elektronsko prijavnico. Ob prijavi QUO VADIS in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o potnikovem turističnem aranžmaju ali pa se sklicuje na podatke oz. pogoje, navedene v programu turističnega aranžmaja.

Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati akontacijo in stroške prijave. Dokler potnik ne plača vseh navedenih stroškov, prijava ni potrjena.

QUO VADIS zaračunava pri prodaji turističnih aranžmajev stroške prijave v višini 15,00 EUR na prijavo. Stroškov prijave ne zaračunavamo pri prodaji enodnevnih izletov.

V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (VIII. točka splošnih pogojev).

Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika ter ostalih udeležencev, identifikacijo plačilnega instrumenta, plačilo akontacije ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo, ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve s strani QUO VADIS-a. 

 

III. TELEFONSKA PRODAJA IN PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV OZ. POTOVANJ PREKO INTERNETA

V primeru telefonske prodaje in/ali prodaje turističnih aranžmajev preko interneta se pogodba šteje za sklenjeno v primeru dogovora o plačilu s plačilnim nalogom ali plačilu v poslovalnici s posredovanjem osebnih podatkov potnika in ostalih udeležencev. Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi prejetega plačilnega naloga oz. posredovanih podatkov za plačilo ali v poslovalnici v roku 5 dni od izvršene prijave, razen če ni določen oziroma dogovorjen daljši oziroma krajši rok. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena in storitev ni bila nikoli naročena.

Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko ali preko interneta naročil turistični aranžma oziroma potovanje. 

V primeru naročila oz. prodaje turističnega aranžmaja ali potovanja preko interneta, veljajo ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje in posebni pogoji poslovanja ter ponudba, objavljeni na internetni strani QUO VADIS-a. V primeru, da si določila teh pogojev in navodil za potovanje in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na internetni strani QUO VADIS-a, nasprotujejo, veljajo določila objavljena na internetni strani.

 

IV. CENE

Cene turističnih aranžmajev so določene s programom potovanja oz. turističnega aranžmaja in veljajo od dneva objave programa. 

QUO VADIS si pridržuje pravico do spremembe cen če je prišlo do sprememb v menjalnem tečaju valute ali do spremembe v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. O morebitni spremembi cene potovanja QUO VADIS potnika obvesti pisno najkasneje 20 dni pred odhodom.

Če zvišanje dogovorjene cene preseže deset odstotkov, lahko potnik odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo in ima pravico dobiti nazaj tisto, kar je plačal organizatorju.

Cene so izražene v EUR. 

QUO VADIS lahko v programu priporoči storitve, ki bodo opravljene na kraju samem (fakultativni izleti, najem športne opreme, ipd.). V tem primeru QUO VADIS ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem.

 

V. STORITVE, ZAJETE V CENO ARANŽMAJA

Če v programu ni drugače določeno, so v ceno aranžmaja vštete prevozne storitve, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja pa tudi organizacija in vodstvo potovanja ter nezgodno zavarovanje. Če v programu ni drugače določeno, cene posameznega turističnega aranžmaja veljajo na osebo, ob nastanitvi v dvoposteljnih sobah z lastnimi kopalnicami in WC (pri večdnevnih potovanjih). Pri potovanjih z letalom so v ceni aranžmaja vštete vse letališke pristojbine. Stroški vizumov ter stroški za lokalne vodnike so v ceno všteti le, če je v programu tako določeno.

 

VI. POSEBNE STORITVE

To so vse tiste storitve, ki v ceno aranžmaja praviloma niso vštete (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti …) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, pristojbine …), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno.

Potnik posreduje želje po dodatnih oz. posebnih storitvah ob prijavi in jih doplača na ceno aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.

Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku QUO VADIS-a v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

 

VII. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici QUO VADIS-a ali pooblaščene agencije, oz. ko QUO VADIS prejme plačilo na transakcijski račun QUO VADIS-a.

Ob prijavi je potnik dolžan plačati akontacijo, ki znaša 30% cene aranžmaja, oziroma toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača najkasneje 5 dni pred odhodom, oz. kakor je navedeno v obvestilu o odhodu oz. programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja iz VIII. točke teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.

Pravočasno in pravilno plačana akontacija in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje, oziroma pod pogoji, določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma rezervirano mesto na posameznem turističnem aranžmaju oz. potovanju.

Potnik lahko plača z gotovino ali drugim predvidenim plačilnim sredstvom.

V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila (nakazilo na transakcijski račun) turističnega aranžmaja ali druge storitve QUO VADIS-a, v primeru vračila plačila QUO VADIS ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen – v tem primeru QUO VADIS znesek vrne na transakcijski račun potnika.

Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno agencijo.

 

VIII. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA TURISTIČNEGA ARANŽMAJA

Potnik ima pravico do odpovedi turističnega aranžmaja. To mora storiti v pisni obliki, saj je datum pisne odpovedi osnova za obračun stroškov. V tem primeru ima QUO VADIS pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi turističnega aranžmaja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. V primeru odpovedi se v vrednost aranžmaja v nobenem primeru ne vštevajo prijavnina in stroški zavarovanja odpovedi potovanja. Višina je odvisna od roka, v katerem je potnik odpovedal udeležbo in je določena z naslednjo tabelo:

 

ARANŽMA BREZ LETALA ARANŽMA Z LETALOM
do 45 dni pred odhodom 5% cene aranžmaja 10% cene aranžmaja
od 44 do 30 dni pred odhodom 20% cene aranžmaja 30% cene aranžmaja
od 29 do 22 dni pred odhodom 30% cene aranžmaja 40% cene aranžmaja
od 21 do 15 dni pred odhodom 50% cene aranžmaja 60% cene aranžmaja
od 14 do 8 dni pred odhodom 80% cene aranžmaja 80% cene aranžmaja
od 7 do 0 dni pred odhodom 100% cene aranžmaja 100% cene aranžmaja
na dan pričetka opravljanja storitve oz. neudeležba brez odpovedi 100% cene aranžmaja 100% cene aranžmaja

 

Če potnik aranžmaja pisno ne odpove v enem od navedenih rokov in ga tudi ne izkoristi, ni upravičen do povračila vplačila.

Višina stroškov odpovedi turističnega aranžmaja, kadar QUO VADIS ni organizator turističnega aranžmaja, je določena s splošnimi pogoji ali aktom tistega, ki je organizator.

V primeru, da je organizator potovanja druga agencija, in je QUO VADIS d.o.o. prodajalec, veljajo splošni pogoji organizatorja. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi turističnega aranžmaja drugače določeni, veljajo pogoji, navedeni v programu. 

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. V tem primeru ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti.

V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe s QUO VADIS-om, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil.

V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani QUO VADIS-a zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, namestitev ter datum turističnega aranžmaja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi turističnega aranžmaja in najkasneje do 8 dni pred odhodom. V primeru spremembe zaračuna QUO VADIS potniku administrativne stroške v višini 15,00 EUR, v primerih, ko so stroški višji (stroški odpovedi / spremembe pri neposrednih izvajalcih), pa zahteva doplačilo morebitnih stroškov sprememb.

 

VIII.I. POSEBNI STROŠKI ODPOVEDI – LETALSKE VOZOVNICE

Letalske vozovnice so brez možnosti vračila (non refundable) in znašajo stroški odpovedi 100 % cene vozovnice. Omenjeno velja za vse vrste vozovnic – čarterske polete, redne linije in nizkocenovne prevoznike.

 

IX. ODPOVEDNI RIZIKO

Če potnik ob prijavi predvideva, da morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) turističnega aranžmaja ne bo mogel izkoristiti, lahko ob prijavi vplača odpovedni riziko.

Sporazum o odpovednem riziku velja v primeru nenadnega nastopa bolezni, zdravstvenih posledic nezgode ali smrti zavarovanca ali njegovih ožjih sorodnikov (starši, otroci, zakonski ali izvenzakonski partner) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. 

Odpovedni riziko ne velja: 

  • če je razlog odpovedi povezan z zdravstvenim stanjem, ki je že obstajalo ob sklenitvi pogodbe o potovanju ali ga je bilo mogoče predvideti,
  • če gre za poslabšanje kroničnih bolezni, rakavih obolenj, diabetesa, bolezni srca, epilepsije. 

Potnik z vplačilom odpovednega rizika pooblašča agencijo, da lahko v njegovem imenu uredi zavarovanje pri zavarovalnici, s katero ima agencija pogodbo. V tem primeru se potnikove pravice iz naslova odpovednega rizika uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice, ki so dostopni na spletni povezavi pri posameznih programih in na povezavi:

https://service.europaeische.at/doc/sl/Celotna_informacija_ZavarovanjeOdpovediSLO-AIO-SLSS_2008-SL-003.pdf

Odpovedni riziko znaša 5% cene aranžmaja oziroma toliko, kot je navedeno v programu potovanja. S programom se lahko posebej določi drugačen odpovedni riziko, oziroma, da odpovedni riziko ni mogoč.

Ne glede na plačan odpovedni riziko ima QUO VADIS v primeru potnikove odpovedi turističnega aranžmaja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 15,00 EUR na prijavo.

Če potnik turističnega aranžmaja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek turističnega aranžmaja in turističnega aranžmaja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila plačila na podlagi plačanega odpovednega rizika. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (avtobusni, letalski, ladijski in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačanega odpovednega rizika.

V primerih druge dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odpovedni riziko in zaradi katerih potnik odpove turistični aranžma oz. odstopi od pogodbe, ima QUO VADIS pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo turističnega aranžmaja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti. Odpovedni riziko ne velja za primere epidemij in pandemij.

Zahtevka za uveljavitev odpovednega rizika ni mogoče uveljaviti po datumu pričetka turističnega aranžmaja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela turističnega aranžmaja.

V primeru, da potnik odpove potovanje, oz. odstopi od pogodbe pa ni vplačal odpovednega rizika, veljajo pogoji določeni v VIII. točki teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.

 

X. ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA S STRANI ORGANIZATORJA

QUO VADIS lahko odpove potovanje najkasneje 20 (dvajset) dni pred predvidenim odhodom za potovanja, ki so daljša od 6 dni, 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom za potovanja, ki traja od dva do šest dni, in 48 ur pred odhodom za potovanja oz. izlete, ki so krajša od dveh dni, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu turističnega aranžmaja navedeno število potnikov.

Minimalno število potnikov, potrebnih za realizacijo programa je navedeno na programu.

QUO VADIS si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za QUO VADIS pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

QUO VADIS lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s QUO VADIS-em, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil QUO VADIS-a.

QUO VADIS si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji a potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere QUO VADIS ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

QUO VADIS ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

Če so te spremembe nepomembne in ne okrnejo programa oziroma njegovega smisla, QUO VADIS ne potrebuje potnikovega soglasja, vendar potnika o spremembi v programu obvesti.

V vseh navedenih primerih organizator ne plačuje nobenih odškodninskih zahtevkov.

V primeru, da QUO VADIS odpove turistični aranžma, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru odpovedi turističnega potovanja s strani QUO VADIS-a, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.

O kakršnikoli naknadni spremembi programa QUO VADIS potnika nemudoma obvesti.

QUO VADIS ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.

V primeru, da stanje na kraju samem QUO VADIS-U ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko QUO VADIS namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.

 

XI. POTNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven individualni potni list ali drug veljaven ustrezen osebni dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.

V primeru, da posamezne države vstop v državo pogojujejo z določeno časovno veljavnostjo potnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je potnik dolžan na ta določila paziti sam, QUO VADIS pa za morebitne zaplete ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni …) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, ki jih prijavlja. Vsi podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja potnik sam.

Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna QUO VADIS po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum QUO VADIS, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov QUO VADIS potniku ne vrača. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam. Posredovanje QUO VADIS-a pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam, kadar QUO VADIS-u ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali ponudbi.

 

XII. OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM

Potnik prejme končno obvestilo najkasneje 7 dni pred odhodom. V primeru, da potnik ne prejme končnega obvestila najkasneje 7 dni pred odhodom, naj se oglasi na sedežu potovalne agencije QUO VADIS, pokliče po telefonu oz. obvesti preko elektronske pošte. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

 

XIII. DEVIZNI IN CARINSKI PREDPISI

Potnik, ki potuje v tujino, je dolžan spoštovati vse devizne in carinske predpise. Če mu je zaradi prekrška prepovedano nadaljevanje potovanja, nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo pri tem, sam.

 

XIV. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. QUO VADIS ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške, povezane s tem.

Potnik ima pravico do zdravstvene zaščite v domovini v obsegu in na način, ki je določen s predpisi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Za potovanja v tujino se potnik lahko dodatno zdravstveno zavaruje v poslovalnici QUO VADIS-a, tako da predloži točne rojstne podatke, številko potnega lista in davčno številko, QUO VADIS pa mu izda polico zdravstvenega zavarovanja v tujini z asistenco. Višina premije zavarovanja je določena s strani zavarovalnice in je odvisna od trajanja zavarovanja. V primeru, da potnik ni dodatno zdravstveno zavarovan, pa med potekom potovanja potrebuje nujno medicinsko pomoč, QUO VADIS ni dolžan kriti stroškov, ki pri tem nastanejo.

 

XV. PRTLJAGA

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik, ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in/ali drugih dragocenosti na poti in v hotelu.

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen, vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem, v ustrezni valuti oz. po določilih prevoznika. Otroci do 2 let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage, potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa obdrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

QUO VADIS ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev …) in prevoznih sredstev (avtobusov, letal, ladij …).

 

XVI. IZGUBA DOKUMENTOV IN POTNIH LISTIN

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem, se lahko potnik za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali na predstavnika QUO VADIS-a.

V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

 

XVII. INFORMACIJE

Informacije, ki jih dobi potnik na prijavnem mestu obvezujejo QUO VADIS le v okviru ponudbe v programih ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.

Fotografije objavljene na internetu in v reklamnih materialih so informativne narave, zato QUO VADIS ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter izgled, kadar tako jamstvo ni izrecno navedeno.

 

XVIII. TOČNOST PREVOZNIKOV

QUO VADIS ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ti opravljajo z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah in poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva.

QUO VADIS si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov avtobusov, letal ali ladij, prevoznika in smeri poteka poti (vmesni postanki, vrnitev preko drugega kraja, letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti prometnih povezav, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva.

Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa potovanja.

Kvaliteta prevoznih sredstev je praviloma, in v kolikor ni drugače navedeno, povprečne kategorije.

 

XIX. OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA

QUO VADIS je dolžan nuditi storitve navedene v programu in skrbeti za pravice in interese potnika, v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. To velja za lastne storitve, kot tudi za posredovanje storitev tretjih oseb (hoteli, ogledi, prevozi…).

 

XX. REKLAMACIJE OZ. PRITOŽBE

Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem, vodniku, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe …), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitev oziroma plačilu škode. Potnik dokazuje reklamiranje v kraju samem z zapisnikom, ki ga sestavi z organizatorjevim predstavnikom oz. vodnikom, ter z materialnimi dokazi (fotografije in podobno), do katerih je prišel v času bivanja.

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno najkasneje v roku dveh (2) let po vrnitvi s potovanja. Brez pisne reklamacije QUO VADIS ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na QUO VADIS d.o.o., Vodnikova 130, 1000 Ljubljana. 

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji sicer QUO VADIS take reklamacije ne bo obravnaval.

Reklamacija mora biti utemeljena, zato naj potnik reklamaciji predloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino cene vplačanega aranžmaja, če po krivdi QUO VADIS-a ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, pa ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev, razen v primeru, ko ima QUO VADIS pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa potovanja, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

Agencija ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje morebitnega spora glede potnikovih zahtevkov v zvezi s potovanjem.

Potnikom je pri reševanju spora v primeru spletnih rezervacij lahko v pomoč tudi spletna platforma na naslovu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false.

 

XXI. UPORABA PODATKOV

QUO VADIS vse pridobljene podatke o potnikih brezpogojno varuje in ravna z njimi v skladu z veljavnim ZVOP in Uredbo GDPR. Šteje se, da potnik s sprejemom ponudbe oz. podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti. QUO VADIS lahko pridobljene podatke uporablja za namene trženja samo v primeru, da se je potnik s tem strinjal in podal soglasje.

 

XXII. DAVEK

V cenah aranžmajev je po določilih Zakona o davku na dodano vrednost že vračunan davek na dodano vrednost.

 

XXIII. ZAVAROVANJE INSOLVENTNOSTI

Podatki o veljavnem Garantnem pismu za zavarovanje likvidnostnih težav organizatorja potovanj in podjetij, ki omogočajo povezane potovalne aranžmaje:

Izdajatelj garancije: Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana

Št. pogodbe: TK49901460754, datum veljavnosti: 31. 12. 2021

Jamstvo za povračilo vseh plačil, ki so bila izvedena s strani potrošnika ali v njegovem imenu, če posamezne potovalne storitve niso bile izvedene zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanj za pogodbe o izvedbi potovalne storitve, sklenjene od vključno 1.1.2021, do vključno 31.12.2021.

 

Kontaktni naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d. Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Enota za odnose s strankami, 

Kontaktne številke asistenčnega centra: 080 2864, za klice iz tujine: +386 2 222 2864, e-pošta: info@triglav.si

 

Izdajatelj garancije zagotavlja potrošniku asistenčno storitev v primeru likvidnostnih težav organizatorja potovanj. Šteje se, da ima organizator potovanja likvidnostne težave, kadar postane nesposoben pravočasno izpolnjevati zapadle obveznosti in zaradi tega ne pride do izvedbe potovalnih storitev. Šteje se, da organizator potovanja ni sposoben izpolnjevati zapadlih obveznosti, če na zahtevo subjekta, ki zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, ne predloži dokazil o plačilu potovalnih storitev v roku 72 ur, če je potrošnik na subjekt, ki zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, naslovil pisno zahtevo za plačilo iz naslova jamstva v primeru likvidnostnih težav po tem, ko je potrošnik organizatorja potovanja predhodno pozval na izpolnitev obveznosti in organizator potovanja v roku 48 ur od zahtevka potrošnika svoje obveznosti ni izpolnil.

 

XXIV. POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV

Izvlečki po Zakonu o varstvu potrošnikov – 1, ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev.

Uporaba: Zakon se nanaša izključno na potrošnike. 

Obseg uporabe: Zakon se nanaša na paketne turistične aranžmaje in druge turistične storitve.

Dogodek Rok
Možnost odpovedi potovanja zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev Najkasneje 20 (dvajset) dni pred predvidenim odhodom za potovanja, ki so daljša od 6 dni, 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom za potovanja, ki traja od dva do šest dni, in 48 ur pred odhodom za potovanja oz. izlete, ki so krajša od dveh dni
Dvig cene – le zaradi sprememb cene goriv, tarif, menjalnih tečajev Stranka obveščena 20 dni pred odhodom, možnost odstopa s strani stranke, če je povečanje višje od 8% vrednosti aranžmaja
Rok za reklamacijo 2 leti od konca potovanja
Odgovor na reklamacijo 8 dni po prejemu reklamacije
Menjava stranke na željo stranke 8 dni pred odhodom, če je možno spremembo urediti – na stroške stranke

 

XXIV. KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče, kjer ima kupec stalno prebivališče.

Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe, sklenjene od dneva objave teh pogojev na spletni strani www.quovadis.si.