DOMOV

Informacije za pogodbe o paketnem potovanju

Ponujena kombinacija potovalnih storitev je turistični paket v smislu zakona, ki ureja varstvo potrošnikov. Zato boste upravičeni do vseh pravic EU, ki veljajo za turistične pakete. Quo Vadis d.o.o. prevzema polno odgovornost za ustrezno izvedbo turističnega paketa v celoti. Poleg tega podjetje Quo Vadis d.o.o. v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, zagotavlja jamstvo, da se vam v primeru likvidnostnih težav podjetja povrnejo vaša plačila in zagotovi vaš povratek, kadar turistični paket vključuje prevoz.

 

Ključne pravice na podlagi zakona, ki ureja varstvo potrošnikov:

 • Potrošniki prejmejo vse bistvene informacije o turističnem paketu pred sklenitvijo pogodbe o paketnem potovanju.
 • Za ustrezno izvedbo vseh potovalnih storitev, vključenih v pogodbo, je vedno odgovorno vsaj eno podjetje.
 • Potrošniki prejmejo telefonsko številko za nujne primere ali podatke o kontaktni točki, prek katere lahko pridejo v stik z organizatorjem potovanja ali potovalno agencijo.
 • Potrošniki lahko z obvestilom v razumnem roku in ob plačilu morebitnih dodatnih stroškov turistični paket prenesejo na drugo osebo.
 • Cena turističnega paketa se lahko poveča le, če nastanejo posebni stroški (na primer cene goriva) in če je to izrecno določeno v pogodbi, v nobenem primeru pa ne pozneje kot 20 dni pred začetkom turističnega paketa. Če se cena poviša za več kot 8 odstotkov cene turističnega paketa, lahko potrošnik odstopi od pogodbe. Če si organizator potovanja pridržuje pravico do povišanja cene, ima potrošnik pravico do znižanja cene, če pride do znižanja zadevnih stroškov.
 • Potrošniki lahko odstopijo od pogodbe brez plačila kakršnekoli odstopnine in prejmejo celotno povračilo vseh plačil, če se je znatno spremenil kateri koli od bistvenih elementov turističnega paketa razen cene. Če podjetje, odgovorno za turistični paket, ta turistični paket pred njegovim začetkom prekliče, so potrošniki upravičeni do povračila plačil, kadar je to ustrezno, pa tudi do povrnitve škode.
 • Potrošniki lahko v primeru izrednih okoliščin odstopijo od pogodbe pred začetkom turističnega paketa brez plačila kakršne koli odstopnine, na primer, če v kraju potovanja nastanejo resne varnostne težave, ki bi verjetno vplivale na turistični paket.
 • Poleg tega potrošniki lahko odstopijo od pogodbe kadarkoli pred začetkom turističnega paketa proti plačilu ustrezne in upravičene odstopnine.
 • Če bistvenih elementov turističnega paketa po njegovem začetku ni mogoče zagotoviti v skladu z dogovorom, je treba potrošniku brez dodatnih stroškov ponuditi primerne nadomestne aranžmaje. Potrošniki lahko brez plačila kakršnekoli odstopnine odstopijo od pogodbe, kadar storitve niso izvedene v skladu s pogodbo in to znatno vpliva na izvedbo turističnega paketa ter organizator potovanja težave ne odpravi.
 • Potrošniki so upravičeni tudi do znižanja cene in/ali povrnitve škode, kadar potovalne storitve niso izvedene ali so neustrezno izvedene.
 • Če je potrošnik v težavah, mora organizator potovanja zagotoviti pomoč.
 • Če ima organizator potovanja ali prodajalec potovanja, kadar zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, likvidnostne težave, se plačila povrnejo. Če ima organizator potovanja ali prodajalec potovanja, kadar zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, likvidnostne težave po začetku turističnega paketa in je v turistični paket vključen prevoz, se zagotovi povratek potrošnikov. Quo Vadis d.o.o. je jamstvo v primeru likvidnostnih težav zagotovil pri zavarovalnici Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana. Če se izvedba storitev zavrne zaradi likvidnostnih težav Quo Vadis d.o.o., se potrošniki lahko obrnejo na ta subjekt:

 

Kontaktni naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d. Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana 

Kontakt asistenčnega centra: 080 2864, za klice iz tujine: +386 2 222 2864, e-pošta: info@triglav.si

Št. pogodbe: TK4990146074/1, datum veljavnosti: 31. 12. 2020

Zakon, ki ureja varstvo potrošnikov je dostopen na povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513

 

Standardne informacije v primeru povezanih potovalnih aranžmajev

 

Če po izbiri in plačilu potovalne storitve prek našega podjetja Quo Vadis d.o.o. rezervirate dodatne potovalne storitve za svoje potovanje ali počitnice, NE BOSTE upravičeni do pravic, ki na podlagi zakona, ki ureja varstvo potrošnikov, veljajo za turistične pakete. Quo Vadis d.o.o. zato ne bo odgovoren za ustrezno izvedbo teh dodatnih potovalnih storitev. Prosimo, da se v primeru težav obrnete na zadevnega ponudnika storitev. Če pa med istim obiskom spletnega mesta Quo Vadis d.o.o. za rezervacije rezervirate dodatne potovalne storitve, bodo potovalne storitve postale del povezanega potovalnega aranžmaja. V tem primeru Quo Vadis d.o.o. v skladu s pravom EU zagotavlja jamstvo za vračilo vaših plačil Quo Vadis d.o.o. za storitve, ki niso bile opravljene zaradi likvidnostnih težav Quo Vadis d.o.o., in po potrebi za vaš povratek. Opozarjamo vas, da to ne zagotavlja povračila v primeru likvidnostnih težav zadevnega ponudnika storitev. Quo Vadis d.o.o. je jamstvo v primeru likvidnostnih težav zagotovil pri zavarovalnici Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana. Potrošniki se lahko obrnejo na ta subjekt, če storitve zaradi likvidnostnih težav Quo Vadis d.o.o. niso izvedene. 

Opomba: To jamstvo v primeru likvidnostnih težav ne zajema pogodb s strankami, ki niso Quo Vadis d.o.o., ki se lahko izpolnijo kljub likvidnostnim težavam Quo Vadis d.o.o. 

Zakon, ki ureja varstvo potrošnikov je dostopen na povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513

 

Dodatne informacije v zvezi s pogodbo o paketnem potovanju

 

57.e člen Zakona o varstvu potrošnikov

(1) Organizator potovanja odgovarja za izpolnitev pogodbe o paketnem potovanju, ne glede na to, ali vključene potovalne storitve izvaja sam ali jih izvaja drugo podjetje.
(2) Potrošnik brez nepotrebnega odlašanja, pri čemer se upoštevajo vse okoliščine primera, obvesti organizatorja potovanja o vseh neskladnostih, ki jih ugotovi med izvedbo potovalnih storitev, vključenih v pogodbo o paketnem potovanju.
(3) Če posamezna potovalna storitev ni izvedena v skladu s pogodbo o paketnem potovanju, organizator potovanja odpravi neskladnosti, razen če:

 • to ni mogoče ali
 • bi to povzročilo nesorazmerne stroške, pri čemer se upošteva obseg neskladnosti in vrednost potovalnih storitev, pri katerih so se pojavile neskladnosti s pogodbo.

(4) Če organizator potovanja v razumnem roku, ki ga določi potrošnik, ne odpravi neskladnosti, lahko potrošnik, razen v primerih iz prejšnjega odstavka, sam odpravi neskladnosti in zahteva povračilo nastalih stroškov. Potrošniku ni treba določiti razumnega roka za odpravo neskladnosti, če je neskladnost takšne narave, da jo je treba odpraviti takoj ali če organizator potovanja neskladnosti noče odpraviti.
(5) Če organizator potovanja zaradi razlogov iz tretjega odstavka tega člena ne odpravi neskladnosti, lahko potrošnik v skladu z enajstim in dvanajstim odstavkom tega člena in b57.f členom tega zakona zahteva znižanje cene in povrnitev škode.
(6) Če organizator potovanja neskladnosti, ki znatno vplivajo na izvedbo turističnega paketa, ne odpravi v razumnem roku, ki ga določi potrošnik, lahko potrošnik odstopi od pogodbe o paketnem potovanju brez plačila odstopnine in v skladu z enajstim in dvanajstim odstavkom tega člena in b57.f členom tega zakona zahteva znižanje cene oziroma povrnitev škode, kadar je to ustrezno.
(7) Kadar organizator potovanja po začetku turističnega paketa ugotovi, da ne more zagotoviti znatnega dela potovalnih storitev, kot je dogovorjeno s pogodbo o paketnem potovanju, vključno s povratkom, potrošniku brez plačila dodatnih stroškov za nadaljnjo izvedbo turističnega paketa ponudi ustrezne nadomestne potovalne storitve, ki so po možnosti enake ali višje kakovosti od dogovorjenih.
(8) Kadar je posledica predlaganih nadomestnih potovalnih storitev iz prejšnjega odstavka turistični paket nižje kakovosti, kot je naveden v pogodbi o paketnem potovanju, organizator potovanja ustrezno zniža ceno turističnega paketa.
(9) Potrošnik lahko predlagane nadomestne potovalne storitve zavrne le, če niso primerljive z navedenimi v pogodbi o paketnem potovanju ali če je znižanje cene neustrezno.
(10) Če organizator potovanja ne more zagotoviti ustreznih nadomestnih potovalnih storitev ali če potrošnik predlagane nadomestne storitve zavrne v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, lahko potrošnik, kadar je to ustrezno, v skladu z določbami enajstega in dvanajstega odstavka tega člena in b57.f člena tega zakona zahteva znižanje cene oziroma povrnitev škode, tudi če od pogodbe o paketnem potovanju ne odstopi.
(13) Organizator potovanja brez nepotrebnega odlašanja ponudi ustrezno pomoč potrošniku, ki se med potovanjem znajde v težavah, vključno v okoliščinah iz drugega odstavka a57.f člena tega zakona. Pomoč zajema zlasti:

 • zagotavljanje ustreznih informacij o zdravstvenih storitvah, lokalnih organih oblasti in o konzularni pomoči,
 • pomoč pri zagotavljanju sredstev za komuniciranje na daljavo in
 • pomoč pri iskanju nadomestnih potovalnih aranžmajev.

(14) Če težave nastanejo zaradi namernega ali malomarnega ravnanja potrošnika, lahko organizator potovanja za pomoč, ki jo nudi v takem primeru, zaračuna razumno nadomestilo, ki pa ne sme presegati njegovih dejanskih stroškov.

 

a57.f člen Zakona o varstvu potrošnikov

 

(1) Če je v turistični paket vključen tudi prevoz, organizator potovanja v primerih iz šestega in desetega odstavka prejšnjega člena brez nepotrebnega odlašanja in brez dodatnih stroškov za potrošnika zagotovi tudi povratek z enakovrednim prevoznim sredstvom.
(2) Če zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin ni mogoče zagotoviti povratka potrošnika, kot je dogovorjeno s pogodbo o paketnem potovanju, stroške potrebne nastanitve, ki je po možnosti enakovredne kategorije, kot je dogovorjena v pogodbi o paketnem potovanju, krije organizator potovanja za največ tri nočitve. Če posebni predpisi Evropske unije, ki urejajo pravice potnikov, določajo daljše obdobje, ki velja za povratek potrošnika s temi prevoznimi sredstvi, se v primerih uporabe teh prevoznih sredstev uporabljajo daljša obdobja.
(3) Organizator potovanja se ne sme sklicevati na neizogibne in izredne okoliščine pri omejevanju odgovornosti v skladu s prejšnjim odstavkom, če se zadevni prevoznik ne sme sklicevati na take okoliščine v skladu z zakonodajo Evropske unije.
(4) Omejitev stroškov iz drugega odstavka tega člena se ne uporablja za osebe z omejeno mobilnostjo, kot je določeno v (a) točki 2. člena Uredbe (ES) št. 1107/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu (UL L št. 204 z dne 26. 7. 2006, str. 1), vključno z osebami, ki jih spremljajo, za nosečnice in mladoletnike brez spremstva ter za osebe, ki potrebujejo posebno zdravstveno pomoč, če je bil organizator potovanja vsaj 48 ur pred začetkom turističnega paketa obveščen o njihovih posebnih potrebah.

57.f člen Zakona o varstvu potrošnikov

(9) Potrošnik lahko prenese pogodbo o paketnem potovanju na tretjo osebo, ki izpolnjuje pogoje, ki se uporabljajo za to pogodbo, potem, ko je v razumnem roku pred začetkom turističnega paketa na trajnem nosilcu podatkov o tem obvestil organizatorja potovanja.
(10) Če potrošnik v primeru iz prejšnjega odstavka organizatorja potovanja obvesti o prenosu pogodbe o paketnem potovanju vsaj sedem dni pred začetkom turističnega paketa, se v vsakem primeru šteje, da je bilo obvestilo podano v razumnem roku.
(11) Prenositelj in prevzemnik pogodbe o paketnem potovanju sta solidarno odgovorna za plačilo preostalih pogodbenih obveznosti in vseh dodatnih pristojbin, taks ali drugih stroškov, nastalih pri prenosu.
(12) Organizator potovanja obvesti prenositelja o dejanskih stroških prenosa pogodbe o paketnem potovanju. Ti stroški morajo biti razumni in ne smejo presegati dejanskih stroškov, ki jih ima organizator potovanja s prenosom pogodbe.
(13) Organizator potovanja zagotovi prenositelju dokazila o dodatnih pristojbinah, taksah ali drugih stroških, ki nastanejo zaradi prenosa pogodbe o paketnem potovanju.

Agencija Quo Vadis d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje morebitnega spora glede potnikovih zahtevkov v zvezi s potovanjem. Potnikom je pri reševanju spora v primeru spletnih rezervacij lahko v pomoč tudi spletna platforma na naslovu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false.